Skip to content

Възможности за финансиране на фотоволтаични системи за дома през 2024

Финансиране на фотоволтаици за бизнеса: Възможности за 2024 година

В тази статия ще разгледаме различните възможности за финансиране на фотоволтаични системи за бизнеса през 2024 година, включително банкови и държавни програми.

Шоковото покачване на цените на електроенергията на свободния пазар през 2022г. направи инвестициите във фотоволтаична система, както за продажба на електроенергията, така и за покриване на собствените нужди, изключително търсени. От една страна тя допринася за намаляване на оперативните разходи и от друга допринася за енергийната независимост и намаляване на въглеродния отпечатък в дългосрочен план.

В същото време, капиталовите разходи за проектиране, доставка на оборудване и изграждане на фотоволтаични системи могат да бъдат значителни и често могат да се окажат важна пречка. За щастие, на пазара съществуват различни възможности за финансиране на фотоволтаични системи за бизнеса, които могат значително да облекчат финансовото натоварване. Сред тях са банковите кредити, които позволяват разсрочено плащане на инвестицията във времето, както и различни държавни програми за безвъзмездно финансиране на фотоволтаични системи, които предоставят субсидии, покриващи част от разходите. Тези опции правят внедряването на соларни технологии по-достъпно и изгодно за фирмите, които искат да намалят своя въглероден отпечатък и да постигнат по-голяма енергийна независимост.

Банкови програми за финансиране на фотоволтаици за бизнеса

Напоследък банковият сектор в България предлага редица нови продукти, особено за малкия и среден бизнес, които целят да задоволят нуждата от финансиране на фотоволтаици. Все повече български банки предлагат разнообразие от инвестиционни кредити, които да подкрепят бизнеса при изграждането на фотоволтаични системи.

Ето някои от най-атрактивните опции:

ОББ, част от KBC Груп, предлага инвестиционен кредит за  финансиране на фотоволтаични системи до 500 kW за производство на електроенергия за собствено потребление и/или продажба на електрическа енергия, който цели трансформация на основните източници на енергия и намаляване на въглеродните емисии. Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, регистрирани съгласно българското законодателство, както и лица, упражняващи свободни професии и земеделски производители с минимум 18 месеца активна дейност. Максималния размер на кредита е 600 000 лева, а процентът на финансиране е до 90% от стойността на проекта (без ДДС) или до 100% от стойността на проекта (без ДДС) при участие в грантови европейски програми. Фотоволтаичната инсталация, предмет на кредита може да бъде използвана като обезпечение, като други допустими обезпечения са недвижим имот, машини, превозни средства, вземания, финансови активи, капиталови субсидии по програма, финансови инструменти по гаранция.

ОББ предлага също инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаични инсталации до 2 MW за собствени нужди на малки и средни предприятия,  корпоративни клиенти и земеделски производители. Кредитът е част от Програмата за устойчиво финансиране на ОББ и цели намаляване на разходите за електроенергия и намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите. Размерът на финансирането е до 2 млн. лева със срок на изплащане до 120 месеца след изтичане на гратисния период. Изискванията за самоучастие са облекчени, а схемите за погасяване могат да бъдат съобразени с характеристиките на дадения бизнес. Ако фотоволтаичната централа произвежда по-голямо количество енергия от това, което е необходимо за собствени нужди, излишната енергия може да бъде продавана на свободния пазар. 

Уникредит Булбанк също предлага инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствените нужди на предприятието при преференциални лихвени условия, облекчени условия за обезпечаване и с възможност за гратисен период до 12 месеца. Размерът на месечната вноска по кредита може да бъде съобразен със сезонния характер на производителността на фотоволтаичната система. Размерът на финансирането е до 90% от размера на инсталираната мощност, а изискването за собствено участие е минимум 10% от размера на инвестицията.

Банката предлага и линия с облекчени условия за финансиране на проекти по процедурата на Министерството на иновациите и растежа за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“, която беше проведена през 2023г. Целта е на бенефициентите по програмата да се даде улеснен достъп до финансиране преди получаване на безвъзмездната помощ по процедурата.

Банка Алианц предлага кредит за финансиране на разходи по изграждането на фотоволтаична система до 3 MW за производство на електроенергия за собствено потребление или производство и продажба на електроенергията на свободния пазар. Банката предлага кредитна линия за финансиране на до 80% от стойността на инвестицията, в която се включват разходи за закупуване на земя и проектиране, за срок от максимум 12 години и с гратисен период от максимум 6 месеца. Месечните вноски могат да бъдат съобразени с произведената електроенергия, но годишните вноски са равни. Допълнителни облекчения се предлагат за Фотоволтаична система с максимална мощност до 30 kW.

Д Банк също предлага специализиран дългосрочен кредит за изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия с инсталирана мощност до 2 MW. Целевата група са местни юридически лица, осъществяващи стопанска дейност, регистрирани в съответствие с действащото законодателство на Република България. Размера на кредита може да бъде до 80% /без вкл. ДДС/ от приетите разходи за закупуване на оборудване и последващ монтаж за изграждане на Фотоволтаична система. Максималния срок на кредита е 120 месеца, а максималния гратисен период до пускане на централата в експлоатация е 12 месеца. При този продукт месечните вноски също могат да варират според производителността на централата при равни годишни вноски.

Пощенска банка активно финансира проекти за изграждането на фотоволтаична система до 2 MW за собствени нужди на корпоративни клиенти, като излишната енергия може да бъде продавана на свободния пазар. Изискването за собствено участие е минимум 10% от размера на инвестицията, а максималния лимит за финансиране е 4 милиона лева. Максималния срок на кредита е 12 години с до 18 месеца гратисен период. Банката дава възможност за договаряне на индивидуален/сезонен погасителен план и финална вноска по главницата (булет) в размер до 30%.

FiBank предлага кредити за проектни компании, нуждаещи се от финансиране за изграждане и/или рефинансиране на разходи за изграждане/придобиване на фотоволтаична система за производство на електроенергия за продажба на свободен пазар. С максимален срок на кредита от 15 години, гратисен период, който може да бъде удължен до пускане на централата в експлоатация и сезонен погасителен план, съобразен с производството на електроенергия, банката е разработила продукт, който е съобразен специално с трудностите, с които инвеститорите се сблъскват в процеса на присъединяване на централата и променливите условия за продажба на електроенергията на борсата.

Все по-осезаема нужда от финансиране на системи за съхранение

Балансирането на електроенергийната система в България става все по-трудно напоследък. Фотоволтаичните системи в електроенергийния микс на България достигнаха над 3 GW инсталирана мощност създавайки дисбаланс в предлагането и търсенето на електроенергия, довеждайки до рекордно ниски, дори отрицателни цени на електроенергията на борсата.  Инвестициите в системи за съхранение предоставят валидно решение за справяне с този проблем.

Програми за финансиране на системи за съхранение

През март 2024г. Министерството на енергетиката стартира две схеми за финансиране в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), които имат за цел да финансират проекти за системи за производство на енергия от възобновяеми източници със системи за съхранение на енергия. Едната схема е насочена към мощности за съхранение от 200 kW до 2 MW, а другата е за мощности над 200 kW. Целта на първата процедура е изграждането на минимум 200 MW мощности за производство от слънце и вятър в комбинация с минимум 100 MW системи за съхранение. Общият бюджет е 107,5 млн. лева, а помощта ще бъде използвана изцяло за покриване на разходите за инсталиране на съоръжението за съхранение, като интензитетът на помощта ще бъде до 50% от допустимите разходи или около 1,08 млн. лева на MW инсталиран капацитет за съхранение.

Целта на втората процедура е изграждането на минимум 940 MW мощности за производство в комбинация с минимум 200 MW акумулаторни системи. Общият бюджет е 428 млн. лева, като интензитетът на помощта ще бъде до 50% от допустимите разходи или 743 215 лева на MW инсталиран капацитет за съхранение. И по двете процедури минималният капацитет на системата за производство на електроенергия, която е допустима за финансиране е 400 kWp, а минималният размер на системата за съхранение към нея е 200 kW. Финансират се системи, които използват енергията за продажба на свободния пазар, както и системи, които частично използват енергията за собствени нужди. Крайният срок за подаване на документи за участие е 12 юни 2024г., а условията за участие дават преимущество на големи компании със сериозна финансова мощ, тъй като кандидатите трябва да имат самостоятелно или чрез своите акционери собствен капитал от минимум 1 млн. лева.

Заключение

Инвестирането във фотоволтаични системи е една от най-привлекателните възможности за бизнеса в момента. С наличието на разнообразни банкови и държавни програми за финансиране, бизнесите имат достъп до необходимите ресурси за реализиране на своите проекти. Продължавайте да следите нашия блог за актуални новини и възможности за инвестиции във фотоволтаични системи.

Сподели:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments