Съгласно чл. 24 от Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници (ЗЕВИ, в сила от 03.05.2011 г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) изграждането на ФЕЦ с обща инсталирана мощност до 30kW включително, е възможно „върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии“. По нашия дългогодишен опит е достатъчно да има масивна постройка в имота, която да е отразена на скица и да има активна партида за консумация на електричество от ЕРП, за да бъде изготвено становище за присъединяване на такива централи.