• Съгласно Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници (ЗЕВИ, в сила от 03.05.2011 г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.) Фотоволтаични Енергийни Централи до 30kWp се ползват с преференции по отношение на административния процес на присъединяване и цена за изкупуване само в случаите, когато се предвижда те да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.

Теоретично е възможно изграждането на ФЕЦ върху земеделска земя, но само когато тя попада в обхвата на предварително одобрените мощности по райони (чл. 22, ал. 1 и 2) и не е по чл.24, т.1 (централи до 30kW). В същото време такава инвестиция се обезсмисля, освен ако не е в голям размер (над 500kW), защото енергията няма да бъде изкупувана на преференциални цени и ще трябва да бъде търгувана на свободния пазар.