Цената за изкупуване на енергия от ФЕЦ се определя с решение на Комисията за Енергийно и Водно регулиране (КЕВР) всяка година на 1 юли. Тя важи за всички нови инвестиции във фотоволтаични ситеми, които се включват в мрежата след 01-07. Стойността й е фиксирана за срока на Договора за Изкупуване (до 2035г.). Тоест, на каквато цена сключите договор, то тя ще се запази такава до края на 2035 година.