Годишното производство на една фотоволтаична система зависи от редица фактори. Зависи от нейното местоположение, от това дали ще бъде изградена на покрив или земя, от наклона и ориентацията на имота/сградата към слънцето. На фигурата по-долу е представено прогнозното производство на една наземна фотоволтаична централа с мощност от 30kW, с идеален наклон и ориентация към слънцето, намираща се в района на гр. Пазарджик. Тази система ще произведе 39 265,12kWh на година.

месечно производство на слънчев енергия от 30kW система
Фигура, посочваща месечното и годишно производство на слънчева енергия от една 30kW фотоволтаична система

 

Система с мощност от 5kW ще произвежда 6 544,19kWh при същите условия, а система от 10kW – 13 088,37kWh на година.

Като цяло, в България, една централа работи между 1200 и 1400 часа на година, в зависимост от район.а в който е инсталирана. Тоест ако е 10kWp, при 1200 часа годишно, тя ще произведе около 12 000kW енергия за една календарна година.