Тежестта и продължителността на процедурата по присъединяване на една фотоволтаична система към съответното електроразпределително дружество зависи най-вече от това за какво ще бъде използвана произведената енергия. За мрежови системи до 20kW, при които енергията ще бъде използвана за собствени нужди, процедурата е най-кратка и най-облекчена. Прилага се т.н. уведомителен режим. Ако произведената енергия е предназначена за продажба на преференциална цена, процесът се удължава. Това се дължи на необходимостта от допълнителна стъпка по сключване на Договор за присъединяване и Договор за изкупуване.

Цените за изкупуване на енергия от фотоволтаични електроцентрали, която се определя от КЕВР до 01 юли всяка календарна година, са разделени на две категории: до 5kW включително, инсталирани на покриви и фасади, и от 5 до 30kW включително, инсталирани на покриви, фасади и земя. 

Няма по-специални преференции за покривни  централи до 10kW нито по отношение на цена изкупуване, нито по отношение на административния процес. Имаше само обсъждане за такова облекчение, но не са предприети действия по законови промени.