Законовите рамки и условия са различни в зависимост от мощността на фотоволтаичната централа и целта за изграждането й. Обикношено централите се изграждат или за покришане на собствените нужди или за продажба на електричеството.

Съгласно Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници (ЗЕВИ, в сила от 03.05.2011 г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.), операторите на електропреносните мрежи имат право на т.н. „мотивиран отказ“ за присъединяване на фотоволтаична централа (ФЕЦ) само  в два случая. Единият е когато поисканата мощност е над 200kW, а вторият, когато ще е изградена с цел продажба на произведеното електричество. Те могат да откажат присъединяване на база на изчерпване на одобрените електрически мощности за присъединяване определени за съответния район (чл. 23, т. 6).

Тази разпоредба не се прилага за енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24, а именно:

    • ФЕЦ с обща инсталирана мощност до 30kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии;
    • ФЕЦ с обща инсталирана мощност до 200kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии;
    • за ФЕЦ, когато при подаване на искане за присъединяване, инвеститорът декларира, че няма да ползва преференциални цени за произведената енергия.

Тези категории ФЕЦ се присъединяват към мрежата с предимство и се ползват с облекчение на административния процес. С други думи, операторите по райони нямат законово основание да откажат тяхното присъединяване към мрежата, тъй като те попадат извън обхвата на предварително одобрените мощности по райони (чл. 22, ал. 1 и 2). Условията за присъединяване на тези ФЕЦ към мрежата се определят до 2 седмици от подаване на Искане за проучване към съответното ЕРП. С две думи, при наличието на положително становище от ЕРП-то, в последващите стъпки, няма как да откажат изкупуването на произведената от ФЕЦ-а енергия.