Разрешението за строеж при фотоволтаични централи с мощност до 200kW се издава на база на одобрен проект.  Това е възможно само след одобрение от ЕРП и от Общинска администрация както на част конструктивна, така и на част електрическа. Самият процес от одобрение на проекта до издаване на Разрешението за строеж отнема около един календарен месец. Стъпките от административния процес до изготвяне на технически проект, включително получаване на становище за присъединяване от ЕРП от своя страна отнемат от 1 – 2 месеца. Възможни са вариации в зависимост от конкретните изисквания и срокове на местната Общинска администрация и местното ЕРП.

На тази страница можете да разгледате подробно описание на всяка една стъпка и сроковете за тяхното изпълнение по пътя към узаконяване на една фотоволтаична електроцентрала.