Стойността на инвестицията в една мрежова фотоволтаична електро централа (ФЕЦ) с мощност 30kW зависи от редица фактори. Тя зависи от типа на оборудване, разположението на имота, както и типа конструкция, върху която ще се монтират панелите. Цените на оборудването също често се менят в зависимост от търсенето и предлагането в даден момент. В момента ние предлагаме проектиране, доставка на оборудване, изграждане и пускане в експлоатация на ФЕЦ 30kWp на обща стойност между 40 000лв и 45 000лв с ДДС.

Приходите от инвестицията зависят най-вече от преференциалната цена, за която е сключен съответния договор за изкупуване. Цената за изкупуване се определя с решение на КЕВР всяка година на 1 юли. Тя е фиксирана за срока на Договора за изкупуване, но не по-дълго от 31.12.2035г. След тази дата всички фотоволтаични централи започват продажба на произведеното електричество на свободния пазар за електроенергия.

От 1-07-2021г. преференциалната цена за изкупуване на енергия от ФЕЦ с мощност то 5 до 30 киловата включително е 160,11 лв за МWh без ДДС. По закон, ЕРП-тата са длъжни да изкупуват цялото количество енергия, произведено от тези ФЕЦ, до достигане на 1 380 часа годишно време на работа на системата. Една 30kW ФЕЦ в България произвежда между 35 и 40mWh годишно, което е в рамките на допустимото производство за изкупуване по преференциална цена.

0,03 х 1 380=41,40 mWh

Това  производство генерира на инвеститора между 6 000 и 6 500лв годишно. Тези приходи варират на месечна база, според сезона и интензитета на слънце греене в дадения месец. 

Единствените разходи по ФЕЦ са такси и данъци върху тези допълнителни приходи. Системата не изисква никаква техническа поддръжка. Нуждае се от редовно почистване на соларните панели, за да се осигури максимална ефективност при  тяхната работа.