Стойността на инвестицията в една мрежова фотоволтаична електро централа (ФЕЦ) с мощност 30kW зависи от редица фактори. Тя зависи от типа на оборудване, разположението на имота, както и типа конструкция, върху която ще се монтират панелите. Цените на оборудването също често се менят в зависимост от търсенето и предлагането в даден момент. В момента ние предлагаме проектиране, доставка на оборудване, изграждане и пускане в експлоатация на ФЕЦ 30kWp на обща стойност между 36 000лв и 40 000лв с ДДС.

Приходите от инвестицията зависят най-вече от преференциалната цена, за която е сключен съответния договор за изкупуване. Цената за изкупуване се определя с решение на КЕВР всяка година на 1 юли. Тя е фиксирана за срока на Договора за изкупуване, но не по-дълго от 31.12.2035г. След тази дата всички фотоволтаични централи започват продажба на произведеното електричество на свободния пазар за електроенергия.

От 1-07-2024г. преференциалната цена за изкупуване на енергия от ФЕЦ с мощност до 30 киловата включително е 163.95 лв за МWh без ДДС. По закон, ЕРП-тата са длъжни да изкупуват цялото количество енергия, произведено от тези ФЕЦ, до достигане на 1 406 часа годишно време на работа на системата. Една 30kW ФЕЦ в България произвежда между 35 и 40МWh годишно, което е в рамките на допустимото производство за изкупуване по преференциална цена.

0,03 х 1 406=42,18 МWh

Това  производство генерира на инвеститора между 6 500 и 7 000лв годишно. Тези приходи варират на месечна база, според сезона и интензитета на слънце греене в дадения месец. 

Единствените разходи по ФЕЦ са такси и данъци върху тези допълнителни приходи. Системата не изисква никаква техническа поддръжка. Нуждае се от редовно почистване на соларните панели, за да се осигури максимална ефективност при  тяхната работа.

На тази страница можете да разгледате финансов анализ на инвестицията в една система с мощност 30kW, като валидността на изкупната преференциална цена е до 01.07.2023г., а валидността на стойността на оборудването е една седмица от публикуването на този анализ (01.07.2024г.).