Skip to content

Узаконителен процес

Собствена консумация над 20kW

1 седмицa

1. Предварително проучване

Предварително проучване на условията за изграждане на ФЕЦ, изготвяне на идеен проект, предварителна оферта и анализ на инвестицията.
1 седмицa

2. Уведомление за изграждане към ЕРП

Съдействаме на клиентите с изготвяне на уведомлението до местно ЕРП, което включва технически данни за централата.
издава се при подаване на Уведомление

3. Допълнително споразумение

На база на подадено искане, ЕПР издава Допълнително споразумение към съществуващ договор за достъп и пренос на електроенергия.
Споразумението включва информация относно;
  • разрешената мощност за изграждане на ФЕЦ
  • технически изисквания за схемата на свързване на енергийния обект към ел. уредба на клиента
издава се при подаване на Уведомление
1 месец

4. Виза за проектиране

Клиентът подава искане за виза за проектиране на ФЕЦ до главен архитект на съответната Общинска администрация (2).
1 месец
6 седмици

5. Технически проект

Съгласно допълнително споразумение, виза за проектиране и оглед на обект, проектантите на "ЕС-3" изготвят технически проект на ФЕЦ.
Техническият проект включва;
  • част електрическа
  • част конструктивна
6 седмици
1 месец

6. Съгласуване на проект с ЕРП

Изготвеният от "ЕС-3" технически проект се внася за одобрение от местно ЕРП.
1 месец

7. Съгласуване на проект с Общинска администрация

Одобреният от ЕРП технически проект се внася за съгласуване с Общинска администрация.

8.Разрешение за строеж

Издава се от главен архитект на общината на база на одобрен проект.
1 седмица

9. Договор за изграждане на ФЕЦ

На база на техническа документация и Допълнително споразумение с ЕРП се изготвя и сключва договор между клиента и "ЕС-3" за доставка на оборудване, изграждане и пускане в експлоатация на ФЕЦ.
1 седмица
съгласно Договор

10. Доставка на оборудване и изграждане на ФЕЦ

В "ЕС-3" поддържаме наличности на всички необходими компоненти и планираме изпълнението на нашите обекти така, че в момента на подписване на договор с нас, оборудването за Вашия ФЕЦ да бъде налично в наш склад.
съгласно Договор

11. Уведомление за извършен монтаж

След приключване на изграждането клиентът подава Уведомление за извършен монтаж до ЕРП, в което посочва промени в техническите параметри на обекта, ако има такива.

12. ФЕЦ произвежда ел. енергия

ФЕЦ е включен към ГРТ на обекта и произвежда електроенергия за собствени нужди.