Skip to content

Узаконителен процес

Собствена консумация

1 седмицa

1. Предварително проучване

Предварително проучване на условията за изграждане на ФЕЦ, изготвяне на предварителна оферта и анализ на инвестицията.
Изисквания по чл. 24 от ЗЕВИ:
 • УПИ в регулация
 • масивна сграда в имота, която има активна партида за консумация на електричество
1 седмицa
1 седмицa

2. Искане за проучване на условията за присъединяване

Съдействаме на клиентите с изготвяне на заявлението или, ако сме упълномощени от клиента, подаваме заявление до местно ЕРП.
Необходими документи (1):
 • искане по образец
 • копие на скица на имота
 • копие на документ за собственост/право на ползване
1 седмицa
2 седмици

3. Становище за присъединяване

На база на подадено искане, ЕПР издава Становище за присъединяване на производител към разпределителната мрежа.
Становището включва информация относно;
 • разрешената мощност за изграждане на ФЕЦ
 • Точка на присъединяване на ФЕЦ
2 седмици
1 седмици

4. Виза за проектиране

Клиентът подава искане за виза за проектиране на ФЕЦ до главен архитект на съответната Общинска администрация (2).
1 седмици
2 седмици

5. Технически проект

Съгласно становище за присъединяване, виза за проектиране и оглед на обект, проектантите на "ЕС-3" изготвят технически проект на ФЕЦ.
Техническият проект включва;
 • част електрическа
 • част конструктивна
2 седмици
2 седмици

6. Съгласуване на проект с ЕРП

Изготвеният от "ЕС-3" технически проект се внася за одобрение от местно ЕРП.
2 седмици
2 седмици

7. Съгласуване на проект с Общинска администрация

Одобреният от ЕРП технически проект се внася за съгласуване с Общинска администрация.
2 седмици
2 седмици

8. Разрешение за строеж

Издава се от главен архитект на общината на база на одобрен проект.
2 седмици
2 седмици

9. Договор за присъединяване

Подава се искане за Договор за присъединяване до местно ЕРП, в който са описани технически условия за присъединяване на ФЕЦ, както и такса присъединяване.
Необходими документи:
 • копие на Разрешение за строеж
 • искане по образец
2 седмици
1 седмица

10. Договор за изграждане на ФЕЦ

На база на технически проект и сключен договор за присъединяване с ЕРП се изготвя и сключва договор между клиента и нас за доставка на оборудване, изграждане и пускане в експлоатация на ФЕЦ.
1 седмица
1 седмица

11. Доставка на оборудване и изграждане на ФЕЦ

В "ЕС-3" поддържаме наличности на всички необходими компоненти и планираме изпълнението на нашите обекти така, че в момента на подписване на договор с нас, оборудването за Вашия ФЕЦ да бъде налично в наш склад.
1 седмица
2 седмици

12. Заявление за извършен монтаж

След приключване на изграждането клиентът подава Заявление за извършен монтаж до ЕРП.
Необходими документи:
 • заявление по образец
 • декларация от фирма извършила СМР
 • декларация от инж. конструктор
 • протоколи и сертификати за оборудването
 • протокол за заземление
 • 2 седмици
  2 седмици

  13. Констативен протокол и Декларация (3)

  На база на подадено Заявление за извършен монтаж се насрочва комисия, която прави оглед, за да констатира годността на обекта за включване към мрежата. ЕПР издава протокол за установяване на годността за ползване на централата съгласно чл. 147, ал. 2, т. 14 от ЗУТ и Декларация.
  2 седмици
  1 седмица

  14. Искане за включване

  ЕРП поставя табло и издава заповед за присъединяване на ФЕЦ към мрежата. "ЕС-3" пуска ФЕЦ в експлоатация.
  1 седмица