Skip to content

Узаконителен процес

Собствена консумация

Общинска администрация

Регионално ЕРП: ЧЕЗ, ЕВН или Енерго Про

ЕС-3

ФЕЦ: Фотоволтаична електроцентрала

УПИ: Урегулиран поземлен имот

ЗЕВИ: Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници

ЗЕ: Закон за енергетиката

ЕРП: Електроразпределително дружество

ЗУТ: Закон за устройство на територията

СМР: Строително-монтажни работи

(1) ЧЕЗ изисква конструктивно становище като допълнение, а Енерго Про изисква идеен проект

(2) За централи над 30kW, и при подаване на искане към ЧЕЗ, визата за проектиране трябва да бъде включена към Искането за проучване

(3) За процедура на ЕВН тази Декларация замества Договор за достъп съгласно чл. 30, ал. 2 от ЗЕВИ. Договор за достъп е допълнителна стъпка (между стъпки 13 и 14 при процедури на ЧЕЗ и Енерго Про.

1 седмицa

1. Предварително проучване

Предварително проучване на условията за изграждане на ФЕЦ, изготвяне на предварителна оферта и анализ на инвестицията.
Изисквания по чл. 24 от ЗЕВИ:
  • УПИ в регулация
  • масивна сграда в имота, която има активна партида за консумация на електричество
1 седмицa
1 седмицa

2. Уведомление за изграждане

Съдействаме на клиентите с изготвяне на уведомлението или, ако сме упълномощени от клиента, подаваме заявление до местно ЕРП.
Необходими документи (1):
  • искане по образец
  • копие на скица на имота
  • копие на документ за собственост/право на ползване
1 седмицa
2 седмици

3. Допълнително споразумение

На база на подадено искане, ЕПР издава допълнително споразумение към съществуващ договор за достъп и пренос.
Споразумението включва информация относно;
  • разрешената мощност за изграждане на ФЕЦ
  • технически изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към ел. уредба на клиента
2 седмици
1 седмица

4. Виза за проектиране

Клиентът подава искане за виза за проектиране на ФЕЦ до главен архитект на съответната Общинска администрация (2).
1 седмица
2 месеца

5. Технически проект

Съгласно становище за присъединяване, виза за проектиране и оглед на обект, проектантите на "ЕС-3" изготвят технически проект на ФЕЦ.
Техническият проект включва;
  • част електрическа
  • част конструктивна
2 месеца
2 седмици

6. Съгласуване на проект с Общинска администрация

Одобреният от ЕРП технически проект се внася за съгласуване с Общинска администрация.
2 седмици
1 месец

7. Разрешение за строеж

Издава се от главен архитект на общината на база на одобрен проект.
1 месец
1 седмица

8. Договор за изграждане на ФЕЦ

На база на технически проект и сключен договор за присъединяване с ЕРП се изготвя и сключва договор между клиента и нас за доставка на оборудване, изграждане и пускане в експлоатация на ФЕЦ.
1 седмица
съгласно Договор

9. Доставка на оборудване и изграждане на ФЕЦ

В "ЕС-3" поддържаме наличности на всички необходими компоненти и планираме изпълнението на нашите обекти така, че в момента на подписване на договор с нас, оборудването за Вашия ФЕЦ да бъде налично в наш склад.
съгласно Договор
2 седмици

10. Уведомление за извършен монтаж

След приключване на изграждането клиентът подава към ЕРП Уведомление за успешно изграждане на обект.
2 седмици