Skip to content

Узаконителен процес

Собствена консумация до 20kW

1 седмицa

1. Предварително проучване

Предварително проучване на условията за изграждане на ФЕЦ, изготвяне на идеен проект, предварителна оферта и анализ на инвестицията.
1 седмицa

2. Уведомление за изграждане към ЕРП

Съдействаме на клиентите с изготвяне на уведомлението до местно ЕРП, което включва технически данни за централата.
издава се при подаване на Уведомление

3. Допълнително споразумение

На база на подадено искане, ЕПР издава Допълнително споразумение към съществуващ договор за достъп и пренос.
Споразумението включва информация относно;
  • разрешената мощност за изграждане на ФЕЦ
  • технически изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към ел. уредба на клиента
издава се при подаване на Уведомление
1 месец

4. Проектно решение

(чл. 151, ал. 10) Съгласно допълнително споразумение и оглед на обект, проектантите на "ЕС-3" изготвят проектно решение.
Проектното решение част "Електро" и част "Конструктивна" включва чертежи, схеми, изчисления, технически спецификации и указания за изпълнение на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на ел, енергия в мрежата.
1 месец

5. Уведомление към Главен архитект на Общинска администрация

В срок от 14 дни преди започването на изграждането, инвесторът подава уведомление, в което описва мощността на инсталацията и разположението й, и прилага изготвеното от "ЕС-3" проектно решение.
1 седмица

6. Договор за изграждане на ФЕЦ

На база на техническа документация и Допълнително споразумение с ЕРП се изготвя и сключва договор между клиента и "ЕС-3" за доставка на оборудване, изграждане и пускане в експлоатация на ФЕЦ.
1 седмица
съгласно Договор

7. Доставка на оборудване и изграждане на ФЕЦ

В "ЕС-3" поддържаме наличности на всички необходими компоненти и планираме изпълнението на нашите обекти така, че в момента на подписване на договор с нас, оборудването за Вашия ФЕЦ да бъде налично в наш склад.
съгласно Договор

8. Уведомление за извършен монтаж

След приключване на изграждането клиентът подава Уведомление към ЕРП и Декларация към Главен архитект, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация.