Skip to content

Узаконителен процес

Продажба на енергия, централи до 30kW

Инвеститор

Общинска администрация

Регионално ЕРП: ЧЕЗ, ЕВН или Енерго Про

ЕС-3

ФЕЦ: Фотоволтаична електроцентрала

УПИ: Урегулиран поземлен имот

ЗЕВИ: Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници

ЗЕ: Закон за енергетиката

ЕРП: Електроразпределително дружество

ЗУТ: Закон за устройство на територията

СМР: Строително-монтажни работи

АУЕР: Агенция за устойчиво енергийно развитие

ВЕИ: Възобновяеми енергийни източници

(1) ЧЕЗ изисква конструктивно становище като допълнение, а Енерго Про изисква идеен проект

(2) За централи над 30kW, и при подаване на искане към ЧЕЗ, визата за проектиране трябва да бъде включена към Искането за проучване

(3) За процедура на ЕВН тази Декларация замества Договор за достъп съгласно чл. 30, ал. 2 от ЗЕВИ. Договор за достъп е допълнителна стъпка (между стъпки 13 и 14 при процедури на ЧЕЗ и Енерго Про.

1 седмицa

1. Предварително проучване

Предварително проучване на условията за изграждане на ФЕЦ, Изготвяне на предварителна оферта и анализ на инвестицията.
Изисквания по чл. 24 от ЗЕВИ:
 • УПИ в регулация
 • масивна сграда в имота, която има активна партида за консумация на електричество
1 седмицa
1 седмицa

2. Искане за проучване на условията за присъединяване

Съдействаме на клиентите с изготвяне на заявлението или, ако сме упълномощени от клиента, подаваме заявление до местно ЕРП.
Необходими документи (1):
 • искане по образец
 • копие на скица на имота
 • копие на документ за собственост/право на ползване
1 седмицa
2 седмици

3. Становище за присъединяване

На база на подадено искане, ЕПР издава Становище за присъединяване на производител към разпределителната мрежа.
Становището включва информация относно;
 • разрешената мощност за изграждане на ФЕЦ
 • Точка на присъединяване на ФЕЦ
2 седмици
1 седмица

4. Виза за проектиране

Клиентът подава искане за виза за проектиране на ФЕЦ до Главен архитект на съответната Общинска администрация (2).
1 седмица
2 месеца

5. Технически проект

Съгласно становище за присъединяване, виза за проектиране и оглед на обект, проектантите на "ЕС-3" изготвят технически проект на ФЕЦ.
Техническият проект включва;
 • част електрическа
 • част конструктивна
2 месеца
2 седмици

6. Съгласуване на проект с ЕРП

Изготвеният от "ЕС-3" технически проект се внася за одобрение от местно ЕРП.
2 седмици
2 седмици

7. Съгласуване на проект с Общинска администрация

Одобреният от ЕРП технически проект се внася за съгласуване с Общинска администрация.
2 седмици
1 месец

8. Разрешение за строеж

Издава се от Главен архитект на общината на база на одобрен проект.
1 месец
1 месец

9. Договор за присъединяване

Подава се искане за Договор за присъединяване до местно ЕРП, в който са описани технически условия за присъединяване на ФЕЦ, както и такса присъединяване.
Необходими документи:
 • копие на Разрешение за строеж
 • искане по образец
1 месец
1 седмица

10. Договор за изграждане на ФЕЦ

На база на технически проект и сключен договор за присъединяване с ЕРП се изготвя и сключва договор между клиента и нас за доставка на оборудване, изграждане и пускане в експлоатация на ФЕЦ.
1 седмица
съгласно Договор

11. Доставка на оборудване и изграждане на ФЕЦ

В "ЕС-3" поддържаме наличности на всички необходими компоненти и планираме изпълнението на нашите обекти така, че в момента на подписване на договор с нас, оборудването за Вашия ФЕЦ да бъде налично в наш склад.
съгласно Договор
2 седмици

12. Заявление за извършен монтаж

След приключване на изграждането клиентът подава Заявление за извършен монтаж до ЕРП.
Необходими документи:
 • заявление по образец
 • декларация от фирма извършила СМР
 • декларация от инж. конструктор
 • протоколи и сертификати за оборудването
 • протокол за заземление
 • 2 седмици
  2 седмици

  13. Констативен протокол и Декларация (3)

  На база на подадено Заявление за извършен монтаж се насрочва комисия, която прави оглед, за да констатира годността на обекта за включване към мрежата. ЕПР издава протокол за установяване на годността за ползване на централата съгласно чл. 147, ал. 2, т. 14 от ЗУТ. След поставяне на табло с измервателна техника, ЕРП изготвя Декларация, копие от която се дава на клиента.
  2 седмици
  2 седмици

  14. Договор за изкупуване

  Със срок на преференциалната цена за изкупуване до 31.12.2035г. След тази дата електричеството се продава на свободния пазар. Паралелно се изготвя и подписва Договор за балансиране.
  2 седмици
  1 седмица

  15. Искане за включване

  ЕРП поставя табло и издава заповед за присъединяване на ФЕЦ към мрежата. "ЕС-3" пуска ФЕЦ в експлоатация.
  1 седмица
  1 седмица

  16. ФЕЦ произвежда и отдава електричество в мрежата

  Клиентът издава месечни фактури за произведеното електричество към ЕРП, на база на издадени от ЕРП месечни протоколи.
  На всеки 10 месеца производителят подава към АУЕР Заявление за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергия от ВЕИ.
  1 седмица