Skip to content

180 kWp Покривна Мрежова Система гр. Пазарджик

180 kWp Система за собствено потребление и продажба на произведена енергия на покрива на базата на транспортна фирма в гр. Пазарджик

Изградената соларната система ще произвежда около 234 000 kWh електрическа енергия годишно. Една част от произведената електро енергия – 104 000 kWh, която ще бъде използвана директно, за да задоволи производствените нужди на предприятието, остатъкът от 134 000 kWh е предвиден за продажба.

Монтажът на системата е осъществен върху термопанел без надигане.

Повече подробности и относно изграждането, производителността и рентабилността на този вид фотоволтаични централи, бихте могли да научите в нашия блог.

Всички продукти можете да намерите на https://SolarHouse.BG

Информация

Тип

Мрежова Система

Местонахождение

гр. Пазарджик

Брой Панели

184 бр. - 460 Wp JaSolar/Jan 209 бр.- 470 Wp Jinko Solar

Инвертори

2 бр. Huawei SUN2000-40 KTL 2 бр. Huawei SUN2000-50 KTL

Предназначение

За собствени нужди и отдаване в мрежата

Годишно производство

234 000 кв.ч.

Време за изграждане

50 дни