Skip to content

Блог

Тук периодично споделяме с Вас нашия опит в проектирането и изграждането на фотоволтаични системи, интересни новини и полезни факти от света на Възобновяемите Енергийни Източници.

 • Do I need to insure my solar PV system??

  The insurance of solar PV systems is an individual decision. If you have taken out a loan for the system, you will probably need to insure it. In general, you need to decide what the risks are and whether this will give you more peace of mind. For example, we rarely insure our systems.

  As far as we know, currently only Unica insures solar PV systems and power plants.

  Under the insurance „All risks of solar PV and thermal solar power plants“ all types of solar PV and thermal solar power plants can be insured, owned by legal entities and individuals.

  The object of the insurance are operational technical facilities for electricity generation, thermal installations for water heating and other additional devices.

  The coverage is based on all risks. Any unforeseen or sudden loss, damage or damage to the objects or parts of them for any reason is subject to compensation, except for the risks excluded in the general conditions of the insurance.

 • Нужно ли е да застраховам системата??

  Застраховането на фотоволтаичните системи е изцяло лична преценка. Ако сте използвали кредитиране за системата, то най-вероятно задължително ще трябва да я застраховате.  По принцип Вие трябжа да решите какви са рисковете и дали това ще Ви даде по-голямо спокойствие. Ние например рядко застраховаме нашите системи.

  Доколкото сме запознати, в момента единствено Unica правят застраховане на фотоволтаични системи и централи.

  По застраховка „Всички рискове на фотоволтаични и термични соларни централи“ могат да се застраховат всички видове фотоволтаични и термични соларни централи, собственост на юридически и физически лица.

  Обект на застраховката са приетите и пуснати в експлоатация технически съоръжения за добиване на електрическа енергия, термични инсталации за нагряване на вода и други допълнителни уреди.

  Покритието е на база всички рискове. На обезщетяване подлежи всяка непредвидена или внезапна загуба,вреда или повреда на обектите или части от тях по каквато и да е причина, с изключение на рисковете, изключени в общите условия на застраховката.

   

 • Can I install a solar PV system myself?

  The ready-made configurations of solar PV systems that we offer include connection diagrams that make their installation easy to perform by the customer. Off-grid systems, depending on their size, require basic knowledge of electrical engineering and their self-assembly is completely acceptable. It is important to follow the attached diagrams and instructions for installation and use of the separate components.

  In on-grid systems, the requirements for compliance with security conditions are slightly different. Relevant protocols and declarations of conformity by technical persons must be submitted for connection to the network.

 • Възможно ли е сам да си извърша монтажа на една фотоволтаична система?

  Готовите конфигурации на соларни системи, които предлагаме са с включени схеми на свързване, които правят техния монтаж лесен за извършване и от страна на клиента. Автономните системи, в зависимост от техния размер, изискват основни познания по електротехника и самостоятелния им монтаж е напълно допустим. Важното е да бъдат следвани приложените към тях схеми и упътвания за монтаж и употреба.

  При мрежовите системи изискванията за спазване на условия по безопасност са малко по-различни. За свързване към мрежата трябва да бъдат представени съответните протоколи и декларации за съответствие от технически лица.

 • What is the technical warranty of the solar PV modules ?

  The technical warranty of the solar PV modules, which we integrate into our solar PV systems is guaranteed by Munich Reinsurance Company:

  Гаранционен период на панелите
  A chart of the length of the warranty period of the CSUN solar PV modules

  The modules come with a 12-year technical warranty. Additionaly, there is a 12 year guarantee for maintaining 90% of the power capacity of the modules and a 20 year guarantee for 83% of their power capacity.

  The solar PV modules, which we integrate into our ready-made solar PV systems and the off-grid systems which we design come with a 10 year tehnical warranty and 25 years for maintaining 80% of their power capacity.

  Detailed information about the technical characteristics of the solar PV panels which we offer, can be found in our online store at www.solarhouse.bg.

 • Каква е гаранцията на соларните панели ?

  Гаранционният срок на фотоволтаичните панели, които залагаме в мрежови фотоволтаични системи, е гарантиран от Munich Reinsurance Company:

  Гаранционен период на панелите
  Графика относно продължителността на гаганционния период на панелите

  Панелите са с 12 години пълна техническа гаранция. Отделно предлагат 12 години гаранция за запазване на мощността до 90% и 20 г. за запазване на мощността до 83%.

  Панелите, които залагаме в готовите конфигурации соларни системи, както и в автономните системи, които проектираме, са с 10 години техническа гаранция и 25 години за запазване на мощността до 80%.

  Подробна информация за техническите характеристики на предлаганите от нас панели можете да намерите на сайта на нашия онлайн магазин: www.solarhouse.bg.

 • If the location does NOT have access to an energy source other than a solar PV system, can I use energy appliances with a power capacity larger than that of the system ?

  Not possible, unfortunately. It is for this reason that when calculating the power of an off-grid system, all electrical appliances, including their nominal power capacity and hours of usage, are taken into account. If you turn on a device that consumes more than the maximum power of the inverter, it will simply report an error and stop. If the overload is very high, there is a risk for the inverter fuse and even the inverter itself burning out.

 • Ако на обекта НЯМАМ друго захранване освен фотоволтаичната система, мога ли да включвам електроуреди с по-голяма мощност от тази на системата?

  Не e възможно, за съжаление. Точнo поради тази причина, когато се изчислява мощността на автономната система, се взимат в предвид, всички електроуреди, които ще се включват, за да може системата да ги поеме. Ако включите уред, който консумира повече от максималната мощност на инвертора, то той просто ще отчете грешка и ще спре. Ако претоварването е много голямо, съществува и опасност  да изгори предпазител на инвертора и дори самия инвертор.

 • I have a house and I would like to power it with solar energy entirely. How many solar PV modules do I need?

  With off-grid solar PV systems households rely entirely on the electricity they produce. These systems are most often used when there is no access to the grid or it is very expensive to connect to it. Or you aim to avoid the lengthy procedure that comes with getting connected to the grid. This type of solar PV system can have all kinds of power capacity. An off-grid system can power from a simple lamp to an entire production base.

  The sizing of off-grid systems is a complex process and depends on many factors. It depends on whether the system will be used all year round or seasonally. It depends on the power of the appliances, how many hours a day they will be used, the location of the system and many more.

  In order to calculate exactly what kind of off-grid system you need, you must first gather information about the appliances you will use and their unit capacities. Estimate how many hours a day they will work and then send us an inquiry so that we can offer you the best solution.

  Contact us for a free consultation.

 • Имам къща и искам да я захранвам изцяло с ток от фотоволтаици. Колко броя соларни панели ми са необходими?

  При автономните фотоволтаични системи се разчита изцяло на произведената от тях електроенергия. Най-често тези системи се използват, когато нямате достъп до мрежата или е много скъпо да се свържете към нея. Или пък имате за цел избягването на дългата процедура, която съпътства присъединяването към мрежата. Този вид фотоволтаична система може да бъде с всевъзможни мощности. Една автономна система може да захранва от една обикновена лампа до цяла производствена база.

  Оразмеряването на автономните системи е сложен процес и зависи от много фактори. Зависи дали целогодишно или сезонно ще се ползва системата. Зависи от мощността на електроуредите, колко време на ден ще работят, местоположение на системата и много други.

  За да изчислим от какво точно от каква автономна система имате нужда, трябва първо да съберете информация за електроуредите които ще ползвате и техните единични мощности. Да прецените колко часа на ден ориентировъчно ще работят и тогава да ни пратите запитване, за да можем да Ви предложим най-доброто решение.

  Свържете с нас за безплатна консултация.